Dernek Tüzüğü

GÜZELYURT HALK MÜZİĞİ DERNEĞİ (GÜHAD) TÜZÜĞÜ         

Madde 1:  Derneğin Adı : Güzelyurt Halk Müziği Derneği. Derneğin kısa adı  “GÜHAD”, derneğin logoları ise aşağıdaki gibidir.   

                                                                   amblem.jpg  

Siyah dikdörtgen zemin, zemin üzerine sol tarafında kırmızı renk Sol anahtarı ve bağlamaya benzeyen şekil, ortada beyaz renk Güzelyurt Halk Müziği Derneği yazısıyla kuruluş yılı olan 2004 yazısı, sağ tarafında aşağıdan yukarıya doğru gri renk GÜHAD yazısı.

 

                                                                                 

Kırmızı renk sol anahtarı ve bağlamaya benzeyen şekil, şeklin altında kırmızı renk GÜHAD yazısı.

Madde 2:  Kuruluş (tescil) Tarihi: Gühad’ın kuruluş tarihi 14-6-2004

Madde 3:  Adres: Kocatepe Caddesi No:32, Güzelyurt-KKTC

                   Mail: guhad@guhad.org, guhad2004@gmail.com

                   Web: www.guhad.org

Madde 4:  Derneğin Kurucuları: Mustafa Oymacı, Mustafa Cebeci, Aytekin Arıkbuka, Nil Cebeci, Nurgül Karahan, Kamil Karamanoğlu, Berkant Özdenak, Sinem Cesuroğlu, Pınar Özaygın, Cafer Potinci, Yıldan Oymacı.

Sıra

Adı Soyadı

Kimlik No:

Ev Tel.

Cep Tel.

Adres

Meslek

1

Mustafa Oymacı

 

       

2

Mustafa Cebeci

 

       

3

Nil Cebeci

 

       

4

Aytekin Arıkbuka

 

       

5

Nurgül Karahan

 

       

6

Kamil Karamanoğlu

 

       

7

Berkant Özdenak

 

       

8

Sinem Cesuroğlu

 

       

9

Pınar Özaygın

 

       

10

Cafer Potinci

 

       

11

Yıldan Oymacı

 

       

Madde 5:  Derneğin Kuruluş Amacı:

a) Türk toplumunun sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel gelişimini sağlamak için K.K.T.C. sınırları dahilinde ve haricinde bu tür faaliyetlerde bulunmak, çalışmak veya yardımcı olmak, bu amaçlı gelişimleri korumak, geliştirmek  ve yaymak;

b) Güzelyurt dışındaki ilçelerde, şehir, kasaba ve köylerde kol örgütlenmeleri yapmak;

c) “a)” bendinde belirtilen amaçlı kuruluşlarla iş birliği yapmak ;

d) Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için gazete, dergi, kitap, radyo, tv., sinema, tiyatro ve benzeri araçlarla yayınlar yapmak, konferans ve seminerle toplantılar düzenlemek, konser ve etkinlikler düzenlemek;

e) Derneğin faaliyette bulunduğu ve/veya bulunacağı dallarla ilgili bilirkişilerle (yurt içi ve/veya yurt dışı) işbirliği yapmak;

f) Derneğin faaliyette bulunduğu ve/veya bulunacağı dallara eleman yetiştirmek için eğitim imkanı sağlamak.

Madde 6:  Üye Ve Sorumlulukları :

Güzelyurt Halk Müziği Derneği  (Gühad) üyeleri

 1. Asli Üye    
 1. Şeref Üyesi              olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Asli Üye:

1) 18 yaşını dolduran her iyi karakterli K.K.T.C. yurttaşı üyelik için müracaat edebilir.

2) Asli üye genel kurul toplantılarına iştirak eder, müzakerelere katılır. Gühad’ın tüzük şartlarına uymakla yükümlüdür.

3) Asli üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmesi için Gühad’a üye olduğu tarihten itibaren en az 3 (üç) ay geçmiş olmalıdır. Derneğin kuruluşundan sonraki ilk genel kurulda 3 ay şartı aranmaz.

b) Şeref Üyesi :

 1. Gühad’a maddi ve manevi hizmetleri geçtiği yönetim kurulu kararı ile kabullenilen kişiler şeref üyesi olurlar.
 2. Şeref üyeleri Gühad lokaline devam edebilir, genel kurul toplantılarına katılabilir, fakat seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

 

Madde 7:  Üyelik Koşulları:

a) Gühad’a üye olmak isteyen her aday üye başvuru formu doldurarak yönetim kurulunun onayı ile üyeliğe kabul edilir.

b) Üyelik hakkını kazanmış adayın üyeliği, 25. madde a) fıkrasında belirlenen giriş ücretini ödemesiyle başlar.

c) Gühad üyeleri her ay 25. madde b) fıkrasında belirtilen aidatı öder.

Madde 8:  Üyelikten Çıkma:

Her üye yönetim kuruluna vereceği bir yazı ile üyelikten istifa edebilir. Üyelikten istifa etmiş kişinin tekrar üyelik başvurusu yapabilmesi için istifası yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren en az 3 (üç) ay geçmesi gerekir.

Madde 9:  Üyelikten Düşme-Düşürülme Ve Cezalandırma:

a) Mazeretsiz 3 (üç) ay aylık aidatını ödememiş üyeler üyelikten düşmüş sayılır.

b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş üyelerin üyelikleri düşer.

c) Tüzüğe aykırı hareket edenler, Gühad’ın şeref, haysiyet ve menfaatlerine aykırı davrananlar, yönetim kurulunun istemi ve hazırlayacağı rapor üzerine toplanacak disiplin kurulunun, suçlu bulunan kişinin de görüşlerini aldıktan sonra, suçluluk durumu doğarsa aşağıdaki cezalardan biri veya birkaçı ile cezalandırılır.

1- Şahsa yazılı ihtar

2- 15 gün ile 3 aya kadar faaliyetlerden men,

3- Üyelikten geçici çıkarma,

4- Üyelikten sürekli çıkarma,

5- Üyelikten düşürüldükten sonra yeniden üye olmak isteyenler ancak disiplin kurulunun önerisi ile (yönetim kurulu tarafından karar alınarak ) yeniden üye olabilirler.

Madde 10: Gühad Dernek Binasına ve/veya Lokale Devam Durumu:

a) Gühad’a üye olanlar, derneğin herhangi bir dalında faaliyette bulunanlar ve dernek çatısı altında eğitim alanlar;

b) Ancak “a)” maddesinde belirtilenlerle birlikte gelmek kaydıyla üye olmayanlar;

c) Yönetim kurulu’ndan herhangi birisine misafir olanlar, dernek binasına ve/veya lokale gelebilir.

Madde 11:  Gühad’ın Organizasyonu:

 1. Genel Kurul
 2. Organlar             
  • Yönetim Kurulu
  • Denetleme Kurulu            
  • Disiplin Kurulu

a) Genel Kurul:

Teşekkülü: Genel kurul asli üyelerden oluşur. İlk genel kurul derneğin kuruluş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde yapılır. Daha sonraki genel kurullar yılda bir defa ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanarak gündemdeki maddeleri görüşür. Organların seçimi 2 (iki) yılda bir yapılır.

Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi günlük yerel gazetelerin birinde (ilk genel kurul hariç) ve ilan tahtasında ilan edilir. Ayrıca kaza idare amirliğine bildirilir. Bu ilan en az 10 (on) gün önce yapılır.

Nisap Teşkili: Genel kurulda nisap teşkili olabilmesi için asli üye sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gereklidir. Nisap hazır bulunmadığı takdirde yönetim kurulu başkanı tarafından yalnız bir defa olmak üzere toplantı yarım saat ertelenir. Yarım saat sonra nisap hazır olmuş şekilde toplantı açılır. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin ciddi mazaretleri olmadığı takdirde her genel kurul toplantısında bulunmaları gerekir.

Madde 12: Gündem:

              Genel kurul ancak kendisine sunulan ve gündemde mevcut olan maddeleri müzakere edip karara bağlar. Gazetede ilan edilen her gündeme üyelerin gündem maddesi ilave etme hakkı vardır. Ancak bu istek genel kurul saatinden en az 48 saat önce yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir. Genel kurulda gündem maddesi teklifi ise mevcut derneğe kayıtlı ve seçme-seçilme hakkına sahip olan üye sayısının beşte birinin  yazılı ve imzalı müracaatı ile olur. Genel kurul gündemini yönetim kurulu hazırlar.

Madde 13: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

a) Organların faaliyetlerinin müzakeresi

b) Faaliyet ve mali raporların müzakeresi

c) Dernek başkanının seçilmesi

d) Tüzüğün değiştirilmesi

e) Gündemde yazılı diğer hususların görüşülmesi

f) Dernek tüzüğüne uymadığı yönünde bildirilen üyelerin ihracı ve/veya üyelikten çıkarılanların itirazlarının genel kurul tarafından haklı görülmesi halinde yeniden üyeliğe kabul edilmesi.

g) Organların seçimi

h) Organların feshi

Gühad, seçilen yönetim kurulunun isimlerini ve alınan genel kurul kararlarını en geç on (10) gün içerisinde bağlı bulunduğu kaymakamlığa bildirir.

Madde 14:  Müzakere Usülü:

Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı açar. Nisap sağlandıktan sonra genel kurul, oturumu yönetecek bir başkan (divan başkanı) ve iki sekreter seçer. Genel kurul kararları oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde öneri düşer.  Ancak organların ve başkanın seçimindeki eşitlik halinde divan başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir.

Madde 15:  Düzenin Temini:

a) Genel kurul başkanı müzakerelerin düzenini temin ederek sekreterlere yazdırır ve sıra ile üyelere söz hakkı verir. Konu dışına çıkanları konuya davet eder.

b) Başkan serbest tartışmayı herhangi bir şekilde ihlal edenleri söz söylemekten men eder ve gerekirse genel kurul çoğunluğunun tasvibi ile toplantıdan ihraç eder.

Madde 16:  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

a) Önemli ve acil durumlarda olağanüstü toplantı

   1- Yönetim kurulu kararı;

   2- Seçme ve seçilme hakkına sahip asli üye tam sayısının (1/5) beşte birinin yazılı ve imzalı teklifiyle (yönetim kurulunun  toplantıya daveti ile) yapılır.

b) Yönetim kurulu toplantı müraacatını aldıktan sonra 15 gün içerisinde genel kurulu  toplantıya davet eder. Karar ve nisap olağan genel kurul toplantısındaki gibidir.

Madde 17:  Asli Üyelerin Organlara Adaylık Müracaatı :

Başkanlığa, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu gibi organlara seçilmek isteyen asli üyelerin genel kurulda hazır olmaları şarttır.

Madde 18:  Seçim Usülü:

Gühad başkanını, yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçme görevi olan genel kurul, bu işleri gizli oy açık tasnif ve basit çoğunluk ile yapar.

Madde 19:  Yönetim Kurulunun Seçimi:

Başkan ve yönetim kurulunu genel kurulda hazır bulunan asli üyeler seçer.

Madde 20:  Yönetim Kurulu:

Yönetim kurulu yedi (7) esas (2) yedek üyeden oluşur.  Yönetim kurulunun hiçbir üyesi dernek adına hiçbir siyasi etkinliğe katılamaz ve görüş belirtemez. İş bölümü aşağıdaki gibi  olmaktadır.

         1- Başkan

         2- Asbaşkan

         3- Sekreter

         4- Mali işler sorumlusu

         5- Basın-yayın ve halkla ilişkiler sorumlusu

         6- Sanat ve kültür işleri sorumlusu

         7- Sosyal faaliyetler sorumlusu

Madde 21:  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

1- Başkan:

          Yönetim kurulu toplantı ve müzakerelerini idare eder. Alınan kararların tatbikini tüm işlerin yolunda gitmesine ve çalışan kolların muntazam ve verimli faaliyet göstermelerine    nezaret eder.

         Tüzükte gösterilen diğer faaliyetleri yapar veya yaptırır. Üçüncü şahıslara karşı derneği     temsil eder.

2- Asbaşkan:

         Başkana bütün görevlerinde yardım eder. Başkanın bulunmadığı hallerde ayni yetki ile ona vekalet eder. Gühad’ın temizlik ve düzeninden ayrıca sorumludur.

3-  Sekreter:

         Yazı işlerini idare eder. Gerekli defterleri tutar, evrakları tanzim eder. Mali işler sorumlusu ile birlikte kayıt işlerini yapar.

4- Mali İşler Sorumlusu:

Gühad’ın hesap işlerini yönetir. Bu hususla ilgili evrakları tutar. Gerekli görüldüğü hallerde yönetim kurulunun atayacağı tahsildar ve diğer sorumlularla işbirliği içerisinde bulunup para toplar. Toplanan paraları banka hesabına yatırır. Banka hesabında bulunan para derneğin amaçları doğrultusunda yönetim kurulunun kararlarına uygun şekilde kullanılır. Bankadan para çekmekle ilgili çekleri başkanla birlikte imzalar. Mali sorumlu altı (6) ay’da bir gelir ve giderleri hazırlar ve yönetim kurulunun onayından geçirdikten sonra ilan panosuna asarak üyelerin bilgisine sunar. 

5- Basın-Yayın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu:

         Gühad’ın  yapacağı faaliyetleri tüm yayın  organlarından faydalanarak kamu oyuna duyurur. Örgütlenme, eğitim, propaganda, seminer ve konferans çalışmaları yaparak bilinçlenmeyi artırmaya çalışır. Yapılan eleştirilere karşı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sözcülük yapar.

6- Kültür Ve Sanat Sorumlusu:

        Gühad’ın çeşitli kültür ve sanat işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu’nun onayıyla Gühad’ın faaliyetlerinin  yürütülmesinde gereken yardımcı kolları kurar.

7- Sosyal Faaliyetler Sorumlusu:

         Üyeye ve/veya derneğe maddi olanaklar sağlayacak her türlü sosyal faaliyetin  hazırlayıcısı ve sorumlusudur. 

Madde 22:  Yönetim Kurulu Toplantısı:

 a) Yönetim kurulu ayda en az iki defa olmak üzere mutlak olarak toplanır. Yönetim kurulunun karar verebilmesi için kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Kararlar hazır bulunan üyelerin oy fazlasıyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf kazanmış olur.

b) Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyeler yönetim kurulu kararı ile görevinden alınarak yerine yedekler atanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin 5’den aza inmesi halinde kurul dağılmış olur. Bu takdirde genel kurul bir (1) ay zarfında başkanın daveti ile toplantıya çağrılarak yeni yönetim kurulu seçilir.

d) Yeni seçim yapılıncaya kadar eski yönetim kurulu üyeleri vazifelerine devam etmekle yükümlüdürler. Başkanın her hangi bir sebeble ayrılması halinde asbaşkan genel  kurula kadar başkanlık görevini yürütür.

Madde 23: Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            a) Genel kurul toplantısında, genel kurul tarafından gizli oy açık tasnif ile seçilen iki (2) asli ve bir (1) yedek üyeden teşekkül eder.

          b) Derneğin mali defterini, makbuz ve fatura dosyalarını diledikleri zaman ve yılda iki          defadan az olmamak üzere kontrol ve tetkik eder. Bir rapor halinde ilan tahtasına asar.  Genel kurul yapılacağında kurula sunar. Genel kurula sunulacak olan mali raporları, herhangi bir üniversitenin  işletme, ekonomi, maliye, bankacılık, muhasebe, finans vb. gibi bir bölümünden mezun, en az 3 yıllık muhasebe deneyimi olan birisine onaylatır. Raporda yolsuzluk ve suistimal durumu görüldüğü taktirde disiplin kurulu harekete geçer.

          c) Yazılı olarak her iki deneticide çekilmek isteminde bulunduğu taktirde olağan veya         olağanüstü genel kurul toplantısı ile yeni denetleme kurulu seçilir.

Madde 24Disiplin Kurulu:

          a) Genel kurul toplantısında gizli oy açık tasnif usulü ile seçilen üç (3) asli ve bir (1) yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri en az yirmi beş (25) yaşını doldurmuş olmalıdır.

          b) Formalitesi tamamlanıp disiplin kuruluna intikal ettirilmiş olaylar için başkanın çağrısı ile disiplin kurulu toplanır.

          c) Üyeler arasında ilgili hususlardan dolayı çıkabilecek ihtilafları halletmek kurulun görevlerindendir.

          d) Kurulun üç (3) üyesinden birinin çekilmesi halinde yedek üye göreve davet edilir.

          e) Disiplin kurulunca verilecek cezalar Madde 9, c) bendinde  gösterilmiştir.

            f) Disiplin kurulunda kararlar üç (3) üyenin oy çokluğu ile alınır.

Madde 25: Derneğin Gelir ve Giderleri :

            Gelirleri: Derneğin gelirleri aşağıda örneği görülen makbuz karşılığı toplanacaktır. Makbuzlar yönetim kurulu kararı ve Vergi Dairesinden izin alınarak bastırılacaktır. Tüm ödeme ve gelirler için Kaymakamlık ve Vergi Dairesi onaylı makbuz verilmesi zorunludur.

   a. Üye kayıt gelirleri. İlk asli üye kaydı için giriş ücreti olarak makbuz karşılığı 10._ TL alınır.  Kayıt ücreti her yıl Ocak ayında yönetim kurulu tarafından KKTC'de uygulanan asgari ücretin yüzde birini geçmemek kaydıyla yeniden belirlenir.

 1. Aidat gelirleri. Gühad asli üyeleri her ay makbuz karşılığı 10._TL aidat öder. Aidat miktarı her yıl Ocak ayında yönetim kurulu tarafından KKTC'de uygulanan asgari ücretin yüzde birini geçmemek kaydıyla yeniden belirlenir.
 1. Dernek faaliyetlerine katılan elemanlardan alınan ücretler. Faaliyetlere katılan her elemandan  makbuz karşılığı her ay 10._ TL alınır. Faaliyetlere katılan eleman derneğin asli üyesi ise herhangi bir ücret ödemez. Bu miktar her yıl Ocak ayında yönetim kurulu tarafından KKTC'de uygulanan asgari ücretin yüzde birini geçmemek kaydıyla yeniden belirlenir.
 1. Dernek tarafından eğitim verilerek yetiştirilen elemanlardan alınan ücretler.  Eğitim alan her elemandan makbuz karşılığı her ay 80._ TL alınır. Eğitim alan eleman derneğin asli üyesi ise bu üyeden eğitim ücreti olarak her ay 40._TL alınır. Bu miktar her yıl Ocak ayında yönetim kurulu tarafından KKTC'de uygulanan asgari ücretin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yeniden belirlenir.
 1. Gerçek veya tüzel kişilerden makbuz karşılığı toplanan bağışlar. 
 1. Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler.
 1. Kanuni şekilde derneğe intikal eden gelirler.
 1. Rozet takarak elde edilecek gelirler.
 1. Dernekler kanununa uygun olarak kurulacak tesislerden sağlanacak gelirler.
 1. Vasiyetnamelerle dernek ismine vasiyet edilen menkul ve/veya gayri menkuller.
 1. Gerçek veya tüzel kişilerden makbuz karşılığı toplanan reklam paraları
 • Gelir getirici her türlü yatırım ve faaliyette bulunabilir.

                    Derneğin gelirleri kesinlikle siyasi amaçlar için kullanılamaz.

Giderler:

         Dernek giderleri, dernek amaçlarına ulaşmak için yapılacak harcamaları, derneğin sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi, varlığını sürdürebilmesi için gerekli harcamaları anlatır.                

Madde 26: Gühad Defter, Makbuz ve Dosyaları :

         a) Genel Kurul Defteri: Genel kurul başkanı ve sekreter tarafından kullanılır. Bu deftere kurul müzakere özetleri, kararları ve seçim neticeleri yazılır.

        b) Üye Defteri: Üyelerin kayıt edildiği defterdir.

         c) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlarını ihtiva eden bu defter sekreter tarafından         tutulur.

         d) Makbuz ve Evrak Dosyaları: Derneğin makbuz ve ödeme fişi gibi evraklarını dosyalayıp muhafaza eder.

        e) Muhasebe Defteri: Derneğin gelir ve giderlerini gösteren defterdir.

        f) Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren bir defter.

         g) Derneğin üçüncü şahıslarla yapacağı yazışmalar için gelen ve giden evrak defteri.

Madde 27: Tüzüğün Değiştirilmesi:

Yönetim kurulunun veya derneğin asli üyelerinin ¼’ü veya 25 yazılı teklif üzerine genel kurul tüzük ve değişiklik kararını verebilir. Tüzükte değişiklik yapmak isteyen yönetim kurulu veya asli üyelerin ¼’ünün genel kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce değişiklik tekliflerinin, gerekçesi ile birlikte asli üyelere derneğin ilan tahtasında ilan süreti ile bildirilmesi zorunludur.

Gündeminde tüzük değiştirme hakkı bulunan genel kurul toplantısının değişiklik ile ilgili kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu ile alınabilir. Tüzüğün o an kabul edilen şekli en son şeklidir.

Madde 28:  Derneğin Kapatılması:

Derneğin kapatılması kararını genel kurul verir. Ancak yönetim kurulu veya derneğin genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olan asli üyelerinin ¼’ünün yazılı olarak yapacağı teklifin gerekçeleri ile birlikte en az on beş (15) gün önceden bütün asli üyelere yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Kapatma fikrinin görüşüleceği genel kurul toplantısında derneğe bağlı bütün üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa oturum bir hafta sonraya ertelenir. İkinci hafta toplantıya katılan üyelerle ihtiva edilir. Fesih kararı, toplantıya katılan ve seçme-seçilme hakkına sahip olan asli üyelerin 2/3  çoğunluğu ile verilir.

Derneğin kapatılmasına karar verilmesi halinde genel kurulca ayni toplantıda beş (5) üyeden müteşekkil bir fesih heyeti seçilir. Fesih heyeti  derneğin para ve mal mevcudunun bir tutanağını hazırlayarak, uygun göreceği herhangi bir kültür-sanat derneğine bağışlar.

Not: Bu tüzük 28 (yirmisekiz) maddeden oluşmaktadır.